Nucleotide Sequences

Cargo
Filter
Carrier
Filter
Country
Filter
Host
Filter
GI
Filter
metarhizium anisopliaeChina: Xizang(Tibet), Linzhi254575826
rheum globulosumChina: Xizang, Dari327554628
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571054231
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571054222
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571054219
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571054227
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571054103
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571054350
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571054347
melanoseris cyaneaChina: Xizang, Chayu571053849
melanoseris cyaneaChina: Xizang, Chayu571053976
melanoseris cyaneaChina: Xizang, Chayu571054360
melanoseris cyaneaChina: Xizang, Chayu571054488
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571054475
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571054091
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571053963
melanoseris soulieiChina: Xizang, Bomi571053836
melanoseris cyaneaChina: Xizang, Chayu571054104
silene nangqenensisChina: Xizang, Tibet SE345650375
silene nangqenensisChina: Xizang, Tibet SE345650451
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571053848
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571053975
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571054359
chaetoseris yunnanensisChina: Xizang, Bomi571054487
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571053839
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571053966
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571054094
melanoseris bracteataChina: Xizang, Cuona571054478
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571054483
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571054099
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571054355
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571053971
melanoseris violifoliaChina: Xizang, Cuona571053844
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041027
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041215
rhodiola chrysanthemifoliaChina: Xizang, Baima Mt671041219
rhodiola chrysanthemifoliaChina: Xizang, Baima Mt671041030
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041229
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041039
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041048
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041238
rhodiola himalensisChina: Xizang, Nielamu Xian671041240
rhodiola himalensisChina: Xizang, Nielamu Xian671041050
rhodiola humilisChina: Xizang, Mangkang Xian671041053
rhodiola humilisChina: Xizang, Mangkang Xian671041243
rhodiola nobilisChina: Xizang, Qusong Xian671041256
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041308
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041453
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041550
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Jiangzi Xian671041740
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Gongbujiangda Xian772311417
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Baqing Xian772311418
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311419
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311420
rhodiola chrysanthemifoliaChina: Xizang, Baima Mt671041748
rhodiola chrysanthemifoliaChina: Xizang, Baima Mt671041312
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041322
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041467
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041578
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Linzhi Xian671041768
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041786
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041596
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041476
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Baqing Xian772311532
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Gongbujiangda Xian772311708
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Baqing Xian772311710
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311712
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311714
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Baqing Xian772311926
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311928
rhodiola bupleuroidesChina: Xizang, Lazi Xian772311930
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Mala Mt.772311756
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Mala Mt.772311564
rhodiola fastigiataChina: Xizang, Mala Mt.772311441
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311447
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311448
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311449
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311450
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311570
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311572
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311574
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311576
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311768
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311770
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311772
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311774
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nielamu Xian772311978
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311980
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian772311982
rhodiola heterodontaChina: Xizang, Nanmulin Xian671041331
rhodiola himalensisChina: Xizang, Nielamu Xian671041333
gallus galluschina: xizang, motuo1607210839
gallus galluschina: xizang, motuo1607210840
gallus galluschina: xizang, motuo1607210841
gallus galluschina: xizang, motuo1607210842
gallus galluschina: xizang, motuo1607210843
gallus galluschina: xizang, motuo1607210844
gallus galluschina: xizang, motuo1607210845
gallus galluschina: xizang, motuo1607210846
gallus galluschina: xizang, motuo1607210847
Displaying items 1 - 100 of 619