Average Annual Rainfall Histogram: bradyrhizobium sp. soph313_cpi-0246