Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of ephestia kuehniella