Average Annual Rainfall Histogram: hcv/gbv-b chimeric virus