Carriers Recursive borrelia microti

NameRecursiveOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxIdInteraction Details
microtusNo  rodentsgenus10053click here
ornithodoros erraticusNospecieseukaryotainvertebratesspecies265619click here
ornithodoros tholozaniNospecies  species554291click here
Displaying items 1 - 2 of 2