Carriers Recursive wolbachia endosymbiont of ephestia kuehniella

NameRecursiveOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxIdInteraction Details
ephestia kuehniellaNospecieseukaryotainvertebratesspecies40079click here
Displaying items 1 - 1 of 1