Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
fungi
microsporidia
apansporoblastina
enterocytozoonidae
nucleospora