Path

root
cellular organisms
bacteria
proteobacteria
alphaproteobacteria
rickettsiales
anaplasmataceae
wolbachieae
wolbachia
wolbachia pipientis
wolbachia pipientis waus