Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of anastrepha striata