Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of diabrotica virgifera zeae