Average Annual Rainfall Histogram: lepus brachyurus