Average Annual Rainfall Histogram: wolbachia endosymbiont of xyleborus schaufussi