Cargos (from erythrobacteraceae) Carried by turbinaria mesenterina

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
erythrobacter sp. 10.5.051cc3no rankbacteriabacteriaspecies492676
erythrobacter sp. 11.5.051cs10no rankbacteriabacteriaspecies492677
erythrobacter sp. 11.5.051cs3no rankbacteriabacteriaspecies492678
Displaying items 1 - 3 of 3