Cargos (from wolbachia) Carried by drosophila innubila

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of drosophila innubilaspeciesbacteriabacteriaspecies282263
wolbachia endosymbiont of drosophila innubila (b)speciesbacteriabacteriaspecies358573
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
Displaying items 1 - 3 of 3