Cargos (from erythrobacteraceae) Carried by xestospongia muta

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
erythrobacter flavusspeciesbacteriabacteriaspecies192812
erythrobacter sp.no rankbacteriabacteriaspecies1042
erythrobacter vulgarisspeciesbacteriabacteriaspecies291985
Displaying items 1 - 3 of 3