Cargos (from endozoicomonas) Carried by xestospongia muta

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
endozoicomonas sp.species  species1892382
uncultured endozoicomonas sp.no rankbacteriaenvironmental samplesspecies432652
Displaying items 1 - 2 of 2