Cargos (from wolbachia) Carried by agelastica alni

NameOur RankOur DivisionNCBI DivisionNCBI RankTaxId
wolbachia endosymbiont of agelastica alnispeciesbacteriabacteriaspecies363626
wolbachia pipientisspeciesbacteriabacteriaspecies955
Displaying items 1 - 2 of 2