Path

root
viruses
dsrna viruses
reoviridae
sedoreovirinae
rotavirus
rotavirus a
rotavirus g1
rotavirus a hu/da58/mar/2009/g1