Path

root
viruses
dsrna viruses
reoviridae
sedoreovirinae
rotavirus
rotavirus a
porcine rotavirus a
rotavirus a pig/slovenia/p21-5/g1p[27]