Path

root
cellular organisms
eukaryota
opisthokonta
fungi
dikarya
ascomycota
saccharomyceta
saccharomycotina
saccharomycetes
saccharomycetales
trichomonascaceae
zygoascus
zygoascus sp. chdradgy32